Zarząd Agencji MAart korzystał z pierwszego systemu zapewnienia jakości już w 1995 roku, wówczas wprowadził procedury ujednolicenia świadczonych usług i weryfikacji, które były zlecane zewnętrznym konsultantom i weryfikatorom. Działania te zostały dodatkowo rozwinięte i usystematyzowane w 1999 roku dzięki powołaniu do życia Działu Kontroli Jakości i zatrudnieniu na stałe wykwalifikowanych weryfikatorów i koordynatorów.

W 2003 roku Agencja MAart podjęła przygotowania do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001, który został w pełni wdrożony w pierwszej połowie 2004r. Wdrożony System Zarządzania Jakością jest ciągle doskonalony poprzez aktualizację procedur, rozbudowę systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (klasy ERP), wdrażanie wniosków z audytów wewnętrznych i szkolenia organizowane dla pracowników firmy oraz dostawców.

Zarząd Agencji MAart zobowiązał się do spełnienia wymagań ISO 9001 i stałego doskonalenia systemu oraz jakości świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu oraz doskonalenie infrastruktury mającej wpływ na jakość.

Agencja MAart zobowiązuje się:

  • przestrzegać wszystkich norm, przepisów prawnych i Kodeksu dobrych praktyk uchwalonego przez PSBT,
  • ciągle doskonalić procesy i systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001, PN-EN15038 oraz innych międzynarodowych zasad branżowych,
  • zapewnić pracownikom warunki do stałego doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
  • udostępnić politykę jakości wszystkim pracownikom i współpracownikom oraz klientom.

Wyrazem polityki jakości Agencji MAart jest zagwarantowanie klientom:

  • jakości usług zawsze zgodnej ze światowymi standardami i branżowymi normami przyjętymi przez Agencję;
  • jakości usług zgodnej z ustalonymi wcześniej, indywidualnymi wymaganiami klienta, dobrymi praktykami biznesowymi i najlepszymi zasadami zarządzania projektami;
  • dbałości o terminową dostawę usług oraz kompetentną i uprzejmą obsługę klientów i dostawców;
  • ciągłego doskonalenia umiejętności kadry Agencji oraz inwestycje w technologie wspomagające procesy zarządzania jakością i projektami.